Zákl. info

Základne informácie pre občanov obce Jankovce
 1. Návrh rozpočtu obce Jankovce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
 2. Informácia pre obhospodarovateľov lesa
 3. Návrh VZN č.2/2019 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jankovce - PDF
 4. Voľby do NRSR 2020 - Informácia pre voliča - právo voliť a byť volený
 5. Návrh VZN č. 1/2019 o určení školského obvodu pre obec Jankovce
 6. Výzva na doplnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a oznámenie o prerušení konania stavby: "Telekomunikačná vybavenosť pre obce Jasenovce, Gírovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - optická sieť FiberPlus"-verejná vyhláška
 7. Voľby do NRSR 2020 - Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou
 8. Voľby do NRSR 2020 - Informácia pre voliča pre voľbu poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
 9. Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny.
 10. Oznámenie o začatí územného konania: Stavba "Telekomunikačná vybavenosť pre obce Jasenovce, Gírovce, Košarovce, Lukačovce, Jankovce - optická sieť FiberPlus"
 11. Rozhodnutie o umiestnení stavby "F2BTS 17F a RR bod Jankovce (HE_JAN)-optika"
 12. Tabuľka vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
 13. Oznámenie o začatí územného konania stavba "F2BTS 17F a BR bod Jankovce (HE_JAN)-optika"
 14. VZN č.1 /2018 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Jankovce - Prevádzkový poriadok pohrebiska
 15. VZN č.1/2017 k miestnym daniam a miestnemu poplatku
 16. VZN č.1/2017 k miestnym daniam a miestnemu poplatku
 17. Rozpočet obce na rok 2015 schválený OZ 23.12.2014
 18. Rozpočet obce na rok 2016 schválený OZ 11.12.2015
 19. Rozpočet na rok 2017 schálený OZ 09.12.2016
 20. Rozpočet na rok 2018 schálený OZ 24.11.2017
< 1 2 >


Obecný úrad Jankovce, Jankovce 74, 067 24  Lukačovce, 057 44 98 240, www.jankovce.ocu.sk IČO: 00 32 30 71, Dexia banka a.s., č.ú. 4200126001/5600