Výzvy

 1. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Výzva na predkladanie ponúk
 2. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Príloha č. 1 ZoD
 3. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Príloha č. 2 - zadanie
 4. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Príloha č. 3 Kritéria
 5. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Príloha č. 4 Vyhlásenie uchádzača
 6. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Technická správa
 7. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Situácia
 8. Výzva Jankovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy - Vzorové priečne rezy
 9. Výzva na predloženie CP: Odstránenie havarijného stavu oplotenia parku
 10. Príloha číslo 1 k výzve na predloženie CP k odstráneniu havarijného stavu oplotenia parku
 11. Príloha číslo 1 k výzve na predloženie CP k odstráneniu havarijného stavu oplotenia parku - xlsx.súbor
 12. Výberové konanie na riaditeľa MŠ - 2019
 13. Výberové konanie na funkciu "Hlavný kontrolór obce Jankovce" - výzva október 2016.
 14. Verejné obstarávanie september 2016: Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: Oprava strechy objektu Garáž - požiarna zbrojnica
 15. Výberové konanie na riaditeľa ZŠ - júl 2014
 16. Výberové konanie na riaditeľa MŠ - júl 2014
 17. Výzva - Verejné Obstarávanie - Výmena okien a vstupných dverí na budove kultúrneho domu a obecného úradu obce Jankovce.
 18. Prílohač.1 a č.2 k výzve na výmenu okien a dverí na budove kultúrneho domu a obecného úradu obce Jankovce


Obecný úrad Jankovce, Jankovce 74, 067 24  Lukačovce, 057 44 98 240, www.jankovce.ocu.sk IČO: 00 32 30 71, Dexia banka a.s., č.ú. 4200126001/5600